महिला तक्रार निवारण समिती

अ.क.

महिला कर्मचाऱ्याचे नाव

पद

श्रीमती प्रा. सय्यद जे. आय.

अध्यक्ष

श्रीमती प्रा. रायकर जे. व्ही.

सदस्य

कु. प्रा. गिरमकर एस. बी.

सदस्य

सौ. खलाटे सी. एस.

सदस्य