स्थापना १९८२

श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्थेचे,

इंदिरा गांधी पॅालिटेक्निक, बेलवंडी (शुगर)

ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर फोन:०२४८७-२५०२३७

प्रवेश सूचना २०१७-१८

प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्ष डिप्लोमा इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्याकडूनऑनलाईन केंद्रीभूत प्रवेश प्रकीयेसाठी(CAP) अर्ज मागविण्यात येत आहेत.तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष नियमानुसार कॉलेजमध्ये सुविधा केंद्र (Facilitation Center-5221) उपलब्ध असून केंद्रामधून प्रवेशअर्ज करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहे.

अ.क्र.

कोर्स

प्रथम वर्ष

थेट व्दितीय वर्ष प्रवेश क्षमता

CAP जागा

प्रवेश क्षमता

CAP जागा

संस्थास्तरावरील जागा

DTE चॉइस कोड

०१

सिव्हिल इंजिनिअरिंग

६०

५४

०६

५२२११९११०

१२+रिक्त जागा

०२

मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग

६०

५४

०६

५२२१६१२१०

१२+रिक्त जागा

०३

कॉम्प्यूटर इंजिनिअरिंग

६०

५४

०६

५२२१२४५१०

१२+रिक्त जागा

०४

इलेक्ट्रॉनिक अॅण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग

६०

५४

०६

५२२१३७२१०

१२+रिक्त जागा

अप्लिकेशन कीट मूल्य : प्रथम/ थेट व्दितीय वर्ष खुला प्रवर्गासाठी :रु.४०० /- ,मागास प्रवर्गासाठी :रु. ३०० /-         

केंद्र: इंदिरा गांधी पॅालिटेक्निक,बेलवंडी (शुगर)(FC-5221) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (संपर्क:९४२२७३५६४४,९९७५८९९०४६,९०४९०७५५९९)

 

अ.क्र.

तपशील

प्रथम वर्ष प्रवेशाकरिता

थेटव्दितीय वर्ष प्रवेशाकरिता

०१

प्रवेश अर्ज नोंदणी

१९-०६-२०१७ ते ०४-०७-२०१७

२८-०६-२०१७ ते ०७-०७-२०१७

०२

कागदपत्रांची छाननी व स्वीकृती

१९-०६-२०१७ ते ३०-०६-२०१७

२८-०६-२०१७ ते ०७-०७-२०१७

०३

प्रोव्हिजनल गुणवत्ता यादी

०१-०७-२०१७

०८-०७-२०१७

०४

त्रुटीची पूर्तता

०२-०७-२०१७ ते ०४-०७-२०१७

०९-०७-२०१७ ते ११-७-२०१७

०५

अंतीम गुणवत्ता यादी

०५-०७-२०१७

१२-०७-२०१७

०६

प्रवर्गनिहाय जागा प्रसिध्दी CAP राउंड -I

०६-०७-२०१७

१२-०७-२०१७

०७

ऑनलाईन ऑपशन फॉर्म CAP राउंड -I

०७-०७-२०१७ ते ११-०७-२०१७

१३-०७-२०१७ ते १६-०७-२०१७

०८

प्राथमिक आलोटमेट CAP ROUND–I  

१३-०७-२०१७

१७-०७-२०१७

०९

ARCला प्रवेश निश्चिती CAP-I साठी 

१४-०७-२०१७ ते १७-०७-२०१७

१८-०७-२०१७ ते २१-०७-२०१७

१०

प्रवर्गनिहाय जागा प्रसिध्दी CAP राउंड -II

१९-०७-२०१७

२३-०७-२०१७

११

ऑपशन फॉर्म बदलणे freez/slide/float

२०-०७-२०१७ ते २३-७-२०१७

२४-०७-२०१७ ते २७-०७-२०१७

१२

प्राथमिक आलोटमेट CAP ROUND –II   

२४-०७-२०१७

२९-०७-२०१७

१३

ARCला प्रवेश निश्चिती CAP-II साठी 

२५-०७-२०१७ ते २७-०७-२०१७

३०-०७-२०१७ ते ०२-०८-२०१७

१४

प्रवर्गनिहाय जागा प्रसिध्दी CAP राउंड –III    

२९-०७-२०१७

०४-०८-२०१७

१५

ऑपशन फॉर्म बदलणे freez/slide/float

३०-०७-२०१७ ते ०१-०८-२०१७

०५-०८-२०१७ ते ०८-०८-२०१७

१६

प्राथमिक आलोटमेट CAP ROUND –III    

०३-०८-२०१७

०९-०८-२०१७

१७

ARCला प्रवेश निश्चिती CAP-III साठी 

०४-०८-२०१७ ते ०६-०८-२०१७

१०-०८-२०१७ ते १२-०८-२०१७

शैक्षणिक पात्रता : १) प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी i) दहावी पास ३५% गुणासह (गणित विषयासह)

                २) थेट व्दिवितीय वर्ष प्रवेशासाठी i)१२ वी सायन्स/टेक्निकल/व्होकेशनल/एम.सी.व्ही.सी.उत्तीर्ण

                                             ii) आय.टी.आय. ६०% गुणासह उत्तीर्ण

 

 

प्रा.गोरे एस.बी.                     श्री.पी.एस.शिंदे                     आ.श्री.शिवाजीराव ना. नागवडे

   प्राचार्य                          सेक्रेटरी                                  अध्यक्ष