सर्व विध्यार्थी यांना सूचित करणेत येते की दि ०३/०८/२०१९ रोजी सर्व विषयांची प्रक्टीचे टेस्ट -१ होणार आहे.परीक्षेचे वेळापत्रक संबंधीत विभागात लावनेत आले आहे. कोणीही अनुपस्थित राहू नये.-प्राचार्य