Indira Gandhi Polytechnic , Belwandi(s)
  Department of Mechanical Engineering
  Practice Test-1 (2019-20)
                         Class & Year  - ME3I 
  Roll .No. Name of Student Subject Total Marks out of 60
  TEN      SOM EME MWM MEM BEE
  22337 22306 22342 22341 22343 22310
  1 GAWADE OMKAR  APPASAHEB 8 4 4 8 6 9 39
  2 JAGTAP NITIN JALINDAR 8 5 6 7 6 7 39
  3 AGAWANE HARSHAL DATTATRAYA 8 9 7 9 5 8 46
  4 LABADE  KIRAN  KONDIBA 6 6 5 6 3 9 35
  5 SALUNKE ANIRUDHA  ARUN AB AB AB AB AB AB 0
  6 ITHAPE OMKAR RAJENDRA  7 6 7 7 5 9 41
  7 BORKAR OM SUBHASHCHANDRA AB AB AB AB AB AB 0
  8 BHOITE YESHRAJ GORAKH 8 6 7 6 6 9 42
  9 GAIKWAD AVINASH  NAVNATH 8 2 7 6 4 7 34
  10 WADAGE  RANDHIR LAXMAN 8 2 3 9 2 8 32
  11 MANDE ADITYA  SUNIL  5 2 0 4 6 7 24
  12 HOLE NANA  DATTATRAYA 5 AB 0 4 6 AB 15
  13 BARGUJE ABHISHEK  DATTATRAYA 5 3 0 6 7 8 29
  14 ITHAPE  SAURABH  KHANDU 5 1 6 6 6 5 29
  15 ITHAPE AKASH DATTATRAYA 5 1 1 6 7 6 26
  16 JAGTAP MAHESH SONYABAPU 6 4 4 7 6 8 35
  17 JATHAR  RAHUL ASHOK 6 2 8 6 3 3 28
  18 KALE SAGAR ANIL 4 0 5 5 3 6 23
  19 KSHIRSAGAR  GANESH R. 2 4 3 5 4 7 25
  20 LAGAD RAJENDRA  SUDAM 3 2 0 5 4 7 21
  21 LOKHANDE TEJAS GORAKHA AB AB AB AB AB AB 0
  22 MISAL PRADIP  SATISH 4 1 0 6 4 5 20
  23 THITE PRATIK  ASHOK 5 4 3 6 4 6 28
  24 WALKE KARAN  KAILAS AB AB AB AB AB AB 0
  25 CHOUDHARY S.B. 2 4 0 6 3 8 23
  26 GHODAKE P.S. 2 7 1 9 3 8 30
  27 HARAL S.B. 2 4 0 5 4 10 25
                   
                             Class & Year  - ME5I         
  Roll .No. Name of Student Subject Total Marks out of 50  
  EMD AMP PPE MAN PER  
  22564 22563 22566 22509 22562  
  1 FARATE  SAURABH  VISHNU 6 9 7 6 5 30  
  2 TAKALE AKASH AVINASH 6 8 7 6 9 32  
  3 WABLE PRASAD CHANDRAKANT 8 8 8 8 10 38  
  4 WABLE GAURAV SUNIL  8 9 9 7 9 26  
  5 SHINDE AJINKYA NANASAHEB 10 8 7 7 10 0  
  6 ITHAPE PRATIKSHA SURYAKANT 10 10 7 7 9 32  
  7 KHAMKAR MANOJ  BHAUSAHEB 8 10 8 8 5 0  
  8 DHOKA VRUSHABH PRADIP  8 10 9 7 7 33  
  9 PATHAN AYASHA RASUL 8 9 9 7 9 27  
  10 SAYYAD  SOHEL SAMSHERALI  8 8 9 8 9 24  
  11 CHAKANE A.N. 7 7 5 7 0 17  
                   
                   
                   
                   
  H.O.D.     Principal    
  Prof.Hawaldar A.I.     Prof. Gore S.B.