Indira Gandhi Polytechnic, Belwandi(Sugar)
Computer Engineering Department
Practice Test -1 (2019-20)
Class & Year : Third Year Computer Engg. (CO5I)
Sr.No  Name of Student Subject Marks Total
EST   (22447) (Marks 10) OSY    (22516) (Marks 10) AJP (22517) (Marks 10) STE (22518) (Marks 10) CSS     (22519) (Marks 10)
1 Ujagare Chanchal Shrikant AB AB AB AB AB AB
2 Wagaskar Arati Sharad  9 6 10 9 10 44
3 Dhawale  Sapana Jagan AB AB AB AB AB 0
4 Sonawane  Pratiksha Suresh 8 10 10 10 10 48
5 Pare  Komal  Ramdas 8 9 10 10 10 47
6 Shelar Dipali Shivaji 8 5 10 9 10 42
7 Rahinj  Sandip  Sanjay 9 4 10 10 8 41
8 Gore Mayur  Sanjay 9 4 10 9 7 39
9 Khamkar Pallavi Ashok 9 4 10 10 6 39
10 Madane Rohini Madhukar 7 3 10 8 6 34
11 Kudande Rutuja Anil  9 3 10 9 4 35
12 Bhoite Prasad Ramchandra  AB AB AB AB AB AB
13 Idhate Shivani Vinayak  8 6 10 10 AB 34
14 Koyate Aishwarya Navnath 9 8 10 10 8 45
15 Ithape Shweta Ganesh 8 4 9 8 6 35
16 Bhos Uma Nandu 9 8 10 10 10 47
17 Hirade Sakshi Santosh 10 8 10 10 9 47
18 Pandharkar Ambika Dadasaheb 9 6 10 10 4 39
19 Shinde Saraswati  Bhau 7 4 9 7 8 35
               
               
               
               
  HOD     Principal  
  Prof.Gunjal S.P.     Prof.Gore S.B.  
Indira Gandhi Polytechnic, Belwandi(Sugar)
Computer Engineering Department
Practice Test -1 (2019-20)
Class & Year : Second Year Computer Engg. (CO3I)
Sr.No  Name of Student Subject Marks Total (Marks 50)
OOP (22316) (Marks 10) DSU  (22317) (Marks 10) CGR  (22318) (Marks 10) DMS (22319)  (Marks 10) DTE  (22320) (Marks 10)
1 Salve Pritesh  Suresh 4 2 8 8 3 25
2 Gavhane Nikita Raghu  10 10 10 10 10 50
3 Lagad Aditya Pradip  10 6 9 9 5 39
4 Jathar Pranjal Sandip 6 5 8 7 10 36
5 Bhos Seema Nandu  6 9 10 7 6 38
6 Mavale Suyash Ajit 5 6 10 8 3 32
7 Salve Priya Chhagan  8 9 10 7 10 44
8 Kalane Bhagyashri Bandu 10 9 10 9 8 46
9 Jadhav Shital Ramesh 10 10 10 9 10 49
10 Pandarkar Vaibhav Vasant 10 9 6 7 7 39
11 Shinde Pratik Mahadu  10 9 8 7 2 36
12 Ghodekar Dipak Navanath 10 9 10 8 8 45
13 Munjewar Renuka Balaji 10 10 10 8 8 46
14 Bankar Rutuja Santosh AB AB AB AB AB 0
15 Dhavale Priti Sanjay AB AB AB AB AB 0
16 Gaikwad Somnath Popat 8 7 9 5 1 30
17 Ghalme Aarti Shantilal AB AB AB AB AB 0
18 Gore Bandini Bhaskar 6 6 10 9 3 34
19 Ithape Abhishek Balu AB AB AB AB AB 0
20 Kharat Nikita Subhash AB AB AB AB AB 0
21 Kharat Vidya Satish AB AB AB AB AB 0
22 Khetmalis Pragati Prakash 4 6 8 6 2 26
23 Khetmalis Vinayak Suryakant 8 8 10 7 3 36
24 Ladhane Snehal Uttam 8 6 10 4 4 32
25 Lokhande Pooja Santosh 2 2 9 4 5 22
26 Mhaske Sachita Subhash 9 8 10 9 6 42
27 Mote Sumit Namdev 0 5 6 7 2 20
28 Padole Tejas Subhash 1 6 9 2 6 24
29 Pawar Manisha Satish 1 7 10 6 5 29
30 Pawar Ravindra Namdev 0 3 8 4 2 17
31 Pawar Snehal H. 4 5 9 4 7 29
32 Satav Tejas Kondibhau 7 AB 4 4 2 17
33 Shelar Dipali Maruti 10 10 10 8 4 42
34 Shinde Prashant Vitthal 7 0 4 2 2 15
35 Shirke Vaishnavi Arvind 4 2 8 6 9 29
36 Vivek Nanasaheb Haral 6 2 4 2 3 17
               
               
               
               
  HOD     Principal  
  Prof.Gunjal S.P.     Prof.Gore S.B.